top of page

Resum del pressupost municipal

El pressupost de 2014 es presenta equilibrat, amb un total d’1.873.805,00 euros en l’estat de despeses i la mateixa quantitat en l’estat d’ingressos.

 

Pel que fa a les DESPESES, us comentem el següent:

 

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL. Els sous del personal municipal no experimenten cap increment respecte de l’any anterior.

 

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. Aquest capítol recull la despesa municipal en subministraments (electricitat, aigua, gas, gasoil per als vehicles, pèl·let per a la calefacció de la llar d’infants i l’escola). També les despeses en manteniment (carrers, places, edificis), assegurances, segells, telèfons, etc., i aquells treballs que es contracten amb empreses o persones alienes a l’Ajuntament (recollida d’escombraries, serveis socials, serveis tècnics…). També es recullen les indemnitzacions i les dietes als càrrecs electes i al personal. En aquest capítol s’ha produït una disminució força important, deguda bàsicament a la rebaixa en el cost de la recollida d’escombraries que, com que s’efectua amb camió bicompartimentat, ha permès abaratir el cost del servei i repercutir-ho disminuint la tarifa que paguen els usuaris.

 

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES. Aquest capítol recull els interessos que s’abonen per un préstec amb Catalunya Caixa, així com les comissions bancàries. També ha experimentat una notable reducció, deguda al fet que l’any 2013 es va amortitzar íntegrament un dels préstecs amb Catalunya Caixa i es va reduir el capital del que quedava, tot això amb una subvenció de Diputació de Barcelona.

 

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS. En aquest capítol es consignen les subvencions que atorga l’Ajuntament a famílies i associacions i les quotes que s’abonen per pertànyer a ens supramunicipals (Consell comarcal, consorcis, etc.) i a les entitats que agrupen municipis. En l’apartat de subvencions que atorga l’Ajuntament, hi ha un lleuger increment, perquè es recullen més ajuts de caire assistencial a les famílies en situació econòmica desafavorida.

 

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS. Aquí es recullen les inversions que l’Ajuntament té previst realitzar durant l’any 2014. Destaquen la urbanització del carrer Diputació, la construcció d’un magatzem al costat del Local municipal Jaume Via i la reforma de la teulada del Local. El capítol d’inversions està finançat en un 86,36 per cent amb subvencions.

 

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. En aquest capítol hi consten l’aportació a la Mancomunitat Penedès-Garraf per la portada d’aigües d’Abrera i la part que correspon a Vilobí per l’arranjament del Camí de la Font, que executarà el Consell comarcal.

 

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS. Aquesta partida ha experimentat una reducció força considerable, atès que l’any 2013 es va amortitzar totalment un dels crèdits i una bona part d’un altre. Actualment s’inclou l’amortització de la resta del crèdit amb Catalunya Caixa i els crèdits amb Diputació de Barcelona, zero interès.

 

Quant als INGRESSOS:

 

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES. En aquest capítol estan inclosos l’IBI, l’impost de vehicles, les plusvàlues i l’IAE. S’ha fet la mateixa previsió que l’any passat, atès que no s’han modificat les ordenances fiscals d’aquests impostos.

 

CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES. S’hi inclou l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. S’ha consignat la mateixa quantitat que l’any 2013.

 

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS. Es recullen les taxes per les activitats i serveis que presta l’Ajuntament (llar d’infants, piscina, Aula de Cultura, escola esportiva, casals d’estiu, Activa, clavegueram, escombraries…). S’ha fet una disminució de previsions d’ingrés, perquè s’han derogat les taxes per inspecció de calderes i motors i per tinença d’animals (és a dir, no es cobraran) i s’ha disminuït la tarifa per la recollida d’escombraries. En aquest capítol també es consignen els ingressos per festes, pel Duatló i per llicències d’obres i d’activitat.

 

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS. Correspon a les subvencions que rep l’Ajuntament per destinar-les al seu funcionament, és a dir, aquelles que no financen inversions. Són: la participació en els tributs de l’Estat, el Fons de cooperació local de Catalunya, les subvencions de la Generalitat per al funcionament del consultori mèdic i del jutjat de pau, i les de la Diputació. També es recullen en aquest capítol les aportacions de l’Ajuntament de Font-rubí (deixalleria compartida) i de les Cabanyes (piscina), així com les subvencions del Consell comarcal per als concerts dels Pèlags i altres actuacions culturals.

 

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS. En aquest capítol es consignen els imports pel lloguer del bar-restaurant Jaume via, i per l’espai de les antenes de Vodafone i Movistar. També es recullen els interessos en els comptes bancaris oberts a nom de l’Ajuntament de Vilobí.

 

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. Són les subvencions que financen inversions.

 

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS. S’ha previst un crèdit de 52.500 euros de Diputació de Barcelona, sense interès, destinat a la urbanització del carrer Diputació. Amb tota probabilitat no s’haurà de concertar, ja que actualment les obres s’adjudiquen amb baixes importants i creiem que no serà necessari.

bottom of page