top of page

Vilobí rebrà la cessió en propietat de les 18,5 hectàrees de l’espai del Parc dels T


La rectificació de la Comissió d’Urbanisme permetrà finalitzar el programa «Viure el poble més», que preveu la recuperació i adequació de la zona

L’Ajuntament de Vilobí procedirà a escripturar la cessió en propietat de les 18,5 hectàrees de l’espai dels Pèlags, després que el 17 de febrer de 2015 l’Honorable Conseller de Territori, havent estimat el requeriment de l’Ajuntament, eliminés la prescripció que implicava directament aquesta zona i n’impossibilitava la cessió.

Aquest fet és de gran importància ja que permetrà recuperar una part de gran valor patrimonial i d’interès paisatgístic del nostre municipi, on fins ara no s’hi podia intervenir, i gràcies a aquest fet es podrà reprendre el procés de recuperació i adequació del Parc del Talls, del qual una bona part ja es preveia en el programa «Viure el poble més» que es va atorgar a Vilobí a principis de l’actual mandat.

Recordem que en el butlletí de desembre de 2013, us vàrem informar de l’aprovació definitiva del POUM de Vilobí per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Des de l’aprovació definitiva, però, ha passat gairebé un any de tràmits i espera, que es resumeix de la manera següent:

Novembre 2013. Aprovació definitiva del POUM.

En l’aprovació definitiva, però, la Comissió d’Urbanisme va incorporar una prescripció d’ofici que introduïa una figura urbanística en la zona dels Pèlags diferent de la que s’havia previst inicialment en el conveni amb l’empresa propietria dels terrenys, en el sentit que el PAU-4 (polígon d’actuació urbanística) passava a ser un PMU (un pla de millora urbana) amb els mateixos paràmetres que el PAU-4 aprovat per l’Ajuntament. Aquesta modificació no s’adaptava al conveni signat i això impossibilitava la cessió dels terrenys al municipi en els termes pactats i, per tant, entorpia una altra vegada el desenvolupament del conveni.

Acord de desembre de 2013, presentat el gener de 2014. L’Ajuntament, previ a la possible presentació d’un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme, va formular un requeriment a l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, degudament substanciat i motivat, en què li sol·licitava que derogués i/o anul·lés la prescripció introduïda d’ofici per la Comissió.

Febrer de 2015. El Conseller estima el requeriment de l’Ajuntament i ha eliminat la prescripció, suprimint l’apartat que feia referència al PMU i afegint el PAU-4, tal com l’havia presentat l’Ajuntament.

Abril 2015. El conveni amb l’empresa Saint Gobain Placo Ibérica, ja que actualment és executiu a tots els efectes, fa possible escripturar la cessió de 185.881 m² de sòl d’un gran interès natural i paisatgístic, al qual el POUM aprovat dóna la màxima protecció, a favor del municipi. Un cop propietat municipal, es podrà seguir treballant i acabar d’executar el projecte «Viure el poble més».

bottom of page