top of page

Ús correcte dels contenidors


Un cop més recordem la importància de fer un bon ús dels contenidors, no només cal separar les fraccions residuals de matèria orgànica, paper i cartró, vidre i envasos lleugers i rebuig, també cal dipositar el rebuig i la matèria orgànica en bosses de plàstic normalitzades i tancades.

Sobretot volem recordar la importància d’abocar les cendres, procedents de llars de foc, estufes i barbacoes, en bosses tancades i tenint molta cura que estiguin apagades. Molts contenidors de rebuig s’han incendiat com a conseqüència de l’abocament de cendres enceses, amb el risc i el cost econòmic que això comporta.

Vilobí té una ordenança de neteja pública i de gestió de residus que recull sancions per l’ús incorrecte dels residus (la podeu consultar a la pàgina web www.vilobí.cat a l'apartat d'ordenances).


bottom of page