Ús correcte dels contenidors


Un cop més recordem la importància de fer un bon ús dels contenidors, no només cal separar les fraccions residuals de matèria orgànica, paper i cartró, vidre i envasos lleugers i rebuig, també cal dipositar el rebuig i la matèria orgànica en bosses de plàstic normalitzades i tancades.

Sobretot volem recordar la importància d’abocar les cendres, procedents de llars de foc, estufes i barbacoes, en bosses tancades i tenint molta cura que estiguin apagades. Molts contenidors de rebuig s’han incendiat com a conseqüència de l’abocament de cendres enceses, amb el risc i el cost econòmic que això comporta.

Vilobí té una ordenança de neteja pública i de gestió de residus que recull sancions per l’ús incorrecte dels residus (la podeu consultar a la pàgina web www.vilobí.cat a l'apartat d'ordenances).

Bolsa de la basura


#mediambient #residus #rebuig #contenidors #ús