top of page

Pla complementari de foment de l’ocupació local


La Diputació de Barcelona, a finals de l’any passat, va aprovar el Pro- grama complementari de foment de l’ocupació local, l’objectiu del qual és la generació d’ocupació. La característica d’aquest segon programa és que té dues línies de suport: una destinada a l’ocupació local, per al desplegament de plans locals d’ocupació, i una altra destinada a la reactivació econòmica local, mitjançant obres de manteniment, conser- vació i reparació d’infraestructures i equipaments locals, i adquisició de materials i subministraments.

Per a la primera línia (suport a l’ocupació local), la Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès una subvenció de 41.328,84 eu- ros, que han permès la contractació de tres paletes del poble, que es trobaven en situació d’atur, i als quals s’ha ha pogut oferir un contracte de sis mesos, a jornada completa. Amb l’ajut d’aquestes tres persones s’ha pogut dur a terme la remodelació de la recepció, sala de tècnics i sala de plens de la Casa Consistorial, i l’arranjament de la teulada. També s’ha arranjat la teulada de Cal Boter, que tenia alguna gotera, s’ha construït el mur de contenció de davant de la farmàcia, s’ha pavi- mentat i arreglat el camí de la Costa i altres petites obres de manteni- ment, que eren necessàries i que s’han pogut dur a terme sense alterar les tasques de manteniment que duu a terme regularment la brigada municipal.Per a la segona línia (suport a la reactivació econòmica local), la subvenció és de 27.552,56 euros, que han permès la compra de ma- terials per als treballs realitzats.

Aquestes iniciatives són molt positives per als petits municipis com el nostre, perquè, a banda de permetre la contractació de veïns del po- ble, són una bona manera d’optimitzar els recursos públics.

bottom of page