top of page

Valoració de la campanya de reforç de les recollides selectives


Durant els mesos de març i abril s’ha realitzat la campanya de reforç de les recollides selectives al municipi que ha consistit, bàsicament, a informar-ne personalment porta a porta tots els veïns i veïnes de Vilobí. Un cop finalitzades les visites als habitatges s’ha fet un recull d’opinions, comentaris, suggeriments i queixes d’alguns veïns. En aquesta campanya hem trobat a casa força veïns i veïnes (més del 54% del total d’habitatges), això ha permès fer una valoració de totes les actuacions realitzades i quina és la percepció per part dels veïns de tota la feina feta.En general la rebuda ha estat bona, la gent està informada, coneix les diferents recollides selectives i sap com realitzar- les correctament. Segons s’ha comentat, la majoria de vosaltres ja recicleu i feu tot el possible per fer-ho de la millor manera possible.

Malgrat que alguns veïns pensen que es fan massa campanyes sobre el tema i ho han expressat obertament, la veritat és que des de la im- plantació de la recollida selectiva de la brossa orgànica a l’abril-maig del 2010 només s’han fet dues campanyes de reforç, una al juny 2014 en la qual, malauradament, vam trobar molt poca gent (només un 30% dels habitatges) i la que s’acaba de fer aquest 2016 durant els mesos de març i abril. Cal pensar que malgrat els bons resultats de recollida del municipi encara hi ha força gent que no hi participa o que només realitza alguna de les recollides selectives. A cada nova campanya que es fa s’afegeix alguna família més i se’n desperta alguna altra que per un motiu o un altre s’havia relaxat i havia deixat de fer la recollida se- lectiva. És important que la gent sàpiga què està fent bé, però també ha de prendre consciència del que està fent malament o simplement no està fent. El que sí que ha quedat palès és que els veïns i veïnes agraeixen les millores de gestió fetes per l’Ajuntament. Concretament, de la recollida d’oli de cuina usat a través del Claki, una recollida fàcil, efectiva i ben valorada pels veïns. També volem agrair al veïnat que ha participat en els dos tallers que es van portar a terme.

bottom of page