top of page

Convocatòria d'ajudes per a la pràctica esportiva



L’Ajuntament de Vilobí ha obert una convocatòria d’ajudes per a la pràctica esportiva adreçades a qualsevol persona empadronada al municipi que compleixi amb algun d’aquests requisits:


• Infants d’entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base.

• Persones majors de 65 anys que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.

• Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.


• Altres persones adultes per a les quals des de l’Equip de Serveis Socials Bàsics es valori necessària l’activitat i reuneixin els requisits establerts en aquestes bases.


Podran sol·licitar aquests ajuts les persones empadronades al municipi de Vilobí del Penedès que estiguin realitzant una activitat esportiva de base en alguna de les entitats esportives del municipi i es trobin en una situació familiar i/o individual amb necessitats socials i/o econòmiques. També podran ser beneficiàries de la beca les persones que realitzin activitats esportives en entitats d’altres municipis sempre que la modalitat esportiva que realitzen no s’oferís a Vilobí del Penedès. També podran ser beneficiaris de la beca gent gran o persones amb algun tipus de discapacitat que realitzin activitat terapèutica per prescripció facultativa i persones per a les quals conjuntament amb l’equip de Serveis socials es valori que l’activitat esportiva pot ajudar a minvar i alleugerir alguna situació de vulnerabilitat o exclusió social.


Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, així com la persona destinatària de l’ajut, sempre que sigui major d’edat i no estigui incapacitada.


Per a més informació, consulta les bases.



Comentarios


bottom of page