top of page

Coordinació Escola - Ajuntament

La direcció de l’escola Llebeig treballa de manera coordinada i sistematitzada amb l’Ajuntament, concretament, amb la brigada municipal. A través d’un document compartit, periòdicament l’equip directiu actualitza una llista que conté les necessitats concretes que cal treballar. D’aquesta manera, es treballa seguint un ordre establert de prioritats. A més, l’Ajuntament intenta donar resposta a altres sol·licituds per part de l’escola. Per exemple, recentment, s’ha instal·lat una taula de ping-pong després que des de la direcció de Llebeig es demanés.
bottom of page