top of page

Procediment per a la designació de nou Jutge o nova Jutgessa de Pau


L’alcalde-president de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès va dictar en data 22 de desembre de 2020 la resolució següent:


Primer.- Iniciar el procediment de designació de jutge/ssa de pau substitut/a, per un termini de quatre anys, segons preveu la legislació vigent.


Segon.- Les condicions que han de reunir els/les interessats/des en presentar-se per aquests càrrecs, segons preveu la Llei orgànica del

poder judicial i el Reglament dels jutges de pau, són les següents:


Ser espanyol/a, major d’edat, i no estar incurs/a en cap causa d’incapacitat ni incompatibilitat.


Causes d’incapacitat:

  • Les persones impedides físicament

  • Les persones condemnades

  • Les persones processades o inculpades… si no han estat absoltes

  • Les persones que no estiguin


Causes d’incompatibilitat:

  • L’exercici de qualsevol altra jurisdicció.

  • Qualsevol càrrec d’elecció popular o designació política.

  • Càrrecs dotats o retribuïts per l’Administració o entitats, organismes o empreses dependents d’uns o altres.

  • L’exercici de l’advocacia o de la procuradoria, i

  • Qualsevol tipus d’assessorament jurídic retribuït o no retribuït.


Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de quinze dies, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el tauler d’anuncis de la corporació i en el jutjat degà de Vilafranca del Penedès, als efectes de presentació de sol·licituds per part de les persones interessades que no incorrin en cap de les causes d’exclusió.


Quart.- Lloc de presentació de les sol·licituds: les oficines municipals, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.


Cinquè.- Donar compte de la present resolució al ple de la corporació en la primera sessió que celebri.


En conseqüència, totes aquelles persones interessades a concórrer al càrrec poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada del seu currículum vitae, dins el termini de quinze dies comptadors de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Comentários


bottom of page