top of page

Sol·licitud del PUOSC 2020-2024

El mes de setembre de l’any passat, la Generalitat va obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024. Aquesta línia de subvencions permet als ajuntament dur a terme inversions que repercuteixen en la millora de la prestació dels serveis públics.

Una vegada avaluades les necessitats del nostre municipi, la Junta de govern local en sessió del dia 11 de novembre de 2019 va acordar sol·licitar subvenció per a la realització de les inversions següents:

Subministrament i instal·lació de mesures per a la renovació i millora energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic, amb un pressupost de 159.991,31 euros.

L’objecte d’aquesta actuació és el subministrament i la instal·lació de 414 lluminàries amb tecnologia LED, en substitució de les lluminàries existents a la xarxa d’enllumenat públic de Vilobí, amb la finalitat d’obtenir una qualitat lumínica òptima millorant energèticament les instal·lacions per aconseguir un estalvi energètic que permetrà reduir el consum d’electricitat i les emissions de CO2, en línia amb les directrius del Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) de Vilobí del Penedès, aprovat pel Ple municipal el dia 26 de juny de 2019.


Renovació dels dipòsits d’abastament d’aigua de Vilobí del Penedès, amb un pressupost de 110.933,50 euros.


Aquestes obres consistiran en la impermeabilització del dipòsit de 90 m3 amb poliuretà i la de dipòsit de 1.000 m3 amb liner. També es renovarà part de la canonada, amb tubs de fosa dúctil.


La reforma dels dos dipòsits d’abastament ajudarà a incrementar l’eficàcia del sistema, millorar-ne el servei i augmentar el grau d’eficiència, a més d’incrementar el nombre d’elements de seccionament, cosa que possibilita i augmentar les hipòtesis d’actuació davant de qualsevol incidència.


Dotació del servei de clavegueram a la part nord-oest de Vilobí del Penedès, amb un pressupost de 350.903,40 euros.


El projecte recull la necessitat de regular l’abocament de 12 masies amb un total de 19 edificis destinats a habitatge i turisme rural, que actualment no disposen d’accés a cap sistema de sanejament. Aquesta actuació soluciona el compliment de la normativa d’aigües en matèria de domini públic hidràulic, de manera que es resol la situació precària d’abocaments incontrolats per infiltració al subsòl en uns casos i a pous cecs, en un altres. S’aconsegueix una gestió més eficient, de manera que substituïm la gestió privada de retirada de cubes per un sistema canalitzat a xarxa, reduint emissions de transport terrestre de llots i residus.


Millora de camins, amb un pressupost de 52.853,04 euros.

L’objecte del projecte és la reparació i conservació de tres camins rurals (Camí de l’Horta, Camí a Cal Pacra i Camí de la Planota), que formen part de la xarxa bàsica de camins rurals del municipi, i que donen accés a masies disseminades.

Amb aquesta actuació es pretén vertebrar la connexió entre els diferents nuclis de població i els habitatges disseminats (masies) del municipi, afavorint que aquells no quedin deshabitats per dificultats en el seu accés.


Esperem que ben aviat es puguin aprovar els pressupostos de la Generalitat que dotaran econòmicament el PUOSC i que aquestes inversions tan necessàries per al nostre poble puguin ser una realitat.
Comments


bottom of page