top of page

Vilobí ja té nou vigilant municipal

El procés de convocatòria per a la contractació d’una persona encarregada de les tasques de vigilància del municipi ja ha finalitzat. A partir d’aquest mes d’abril, l’Ajuntament de Vilobí incorporarà la persona seleccionada, que s’encarregarà de:


· Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

· Ordenar i regular el trànsit dels nuclis urbans, d’acord amb les normes de circulació́.

· Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, i practicar totes aquelles notificacions, comunicacions i tràmits necessaris per al bon funcionament dels serveis municipals.

· Participar en les tasques d’auxili al ciutadà̀ i de protecció́ civil, d’acord amb el que disposen les lleis.

· Informar, orientar i ajudar els ciutadans en aquells casos en què sigui requerit/da.


· Conduir i tenir cura del manteniment i posada a punt del vehicle que se li proporcionarà̀.

· Vigilar, denunciar i sancionar les infraccions en matèria de trànsit.

· Col·laborar i coordinar-se amb altres cossos de seguretat en aquells casos en què es requereixi una actuació́ conjunta.


· Realitzar les funcions de control i vigilància al carrer per tal de garantir la protecció́ de les persones.

· Portar i recollir documentació́ diversa (expedients, notificacions, permisos, etc.) i encàrrecs a altres administracions o entitats, així́ com repartir notificacions diverses.

· Donar suport a l’àmbit d’urbanisme i activitats en el control de les obres que es fan al municipi, així́ com dels diversos locals que sol·liciten llicencia d’obertura i de l’ocupació́ de via publica.

· Tasques de suport a la brigada municipal.

· Altres de similars que se li puguin encomanar i les assimilables a un agutzil.

Comments


bottom of page