Licitacions en curs

LICITACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT AL CENTRE CÍVIC JAUME VIA, MITJANÇANT ARRENDAMENT (termini fins el dia 2 de maig de 2019 a les 14.00 hores)

Anunci de licitació

Plec de clàusules

Acta de qualificació de la documentació del sobre A

Acta d'obertura de proposicions

Diligència tancament expedient

LICITACIÓ D'OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA I MILLORA DE L'EQUIPAMENT CULTURAL JAUME VIA. (termini de presentació fins el dia 10 de juny de 2019 a les 14.00 h). Per a més informació: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=29483116

Anunci de licitació

Plec de clàusules

Projecte tècnic

NOVA LICITACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT AL CENTRE CÍVIC JAUME VIA, MITJANÇANT ARRENDAMENT (termini fins el dia 13 de juny de 2019 a les 14.00 hores)

Anunci de licitació

Plec de clàusules

Annex 1

Annex 2

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL.(termini fins el dia 21 de juny de 2019 a les 14.00 hores)

Anunci de licitació

Plec de clàusules

Projecte

Estudi de seguretat i salut