top of page

Resum dels acords de ple del passat 13/11/19

ACORDS PLE ORDINARI DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2019

1) Per unanimitat, s’aproven les actes corresponents a les sessions plenàries celebrades els dies 18 de setembre, 16 d’octubre i 21 d’octubre de 2019.

2) Aprovació del compte general de l’exercici de 2018: el compte general de l’exercici 2018 queda aprovat amb cinc vots a favor (Grup municipal Viure Vilobí-CP) i tres abstencions (Grups municipals Vilobí i República-ERC, SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès).

La senyora Suriol explica que s’hi ha abstingut perquè es tracta d’un exercici en el qual no hi havia ningú del seu grup.

La senyora Vallès explica que la seva abstenció és deguda al fet que pensa que els pressupostos han de ser més participatius.

La senyora Freixedas no explica la seva abstenció.

3) Per unanimitat s’aprova la modificació de l’ordenança fiscal número 14: preu públic per la prestació de serveis culturals i esportius, en el seu article 5, que queda redactat com segueix:

Article 5. Quantia

La quantia dels preus públics regulats en aquesta Ordenança es determinen aplicant les següents tarifes:

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL. Per a infants de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària

CONCEPTE


TARIFA EN €

1 activitat 1 dia a la setmana: 90,00

1 activitat 2 dies a la setmana: 150,00

Els imports s’abonaran fraccionats en quatre quotes, els mesos de novembre de 2019 i de gener, març i maig de 2020.


4) Per unanimitat s’acorda la congelació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua.


5) La Moció dels grups municipals CUP-Vilobí del Penedès, SentVilobí-JuntsxCat i Vilobí i República-ERC sobre la presentació del pressupost municipal de Vilobí del Penedès és refusada amb cinc vots en contra (Grup municipal Viure Vilobí-CP) i tres vots a favor (Grups municipals Vilobí i República-ERC, SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès).


El Grup municipal Viure Vilobí-CP explica que voten contra alguns punts concrets de la moció, perquè no es veuen reflectits en algunes de les coses que s’hi diuen, i que alguns punts es podrien haver consensuat. Diu que podrien haver treballat en línies comunes, però que tal com es presenta no hi ha altra opció que estimar o desestimar.


6) La Moció dels grups municipals CUP-Vilobí del Penedès i SentVilobí-JuntsxCat a favor de la transparència informativa del butlletí municipal de Vilobí del Penedès és refusada amb cinc vots en contra (Grup municipal Viure Vilobí-CP), dos vots a favor (Grups municipals SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès) i una abstenció (Grup municipal Vilobí i República-ERC).


Comments


bottom of page